Nowości

Jakie nowości zawiera aktualna wersja oprogramowania GOM Software 2017?


Szybsze przetwarzanie danych pomiarowych

Dzięki skróceniu czasu, jaki potrzebny jest na wykonywanie obliczeń zwłaszcza podczas pomiarów fotogrametrycznych czy dostrajania położeń i parametrów, oprogramowanie GOM Software 2017 umożliwia szybsze przetwarzanie danych pomiarowych. Wyraźne zwiększenie mocy obliczeniowej daje się odczuć zwłaszcza w przypadku projektów z dużą ilością pomiarów. W przypadku dwóch przykładowo ocenianych projektów klientów, zawierających ok. 1200 pomiarów za pomocą urządzenia ATOS, oszczędność czasu, jakiego wymagało dalsze przetwarzanie danych pomiarowych, wynosiła, dzięki zastosowaniu oprogramowania GOM Software 2017, aż 80-90 %. Pomimo iż obliczenia wykonywane są szybciej, ich dokładność pozostaje tak samo wysoka. Co więcej, udało się również przyśpieszyć proces optymalizacji dróg w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym.


Kontrola defektów powierzchni

Optyczne urządzenia pomiarowe pozwalają na wykonywanie powtarzalnej kontroli defektów powierzchni w trakcie produkcji seryjnej. Tak uzyskane wyniki są obiektywne i dostępne szybciej niż w przypadku stosowania kamienia szlifierskiego. Aby zapewnić jak największą zgodność map defektów z kształtem danej części, oprogramowanie GOM Software 2017 umożliwia prowadzenie kontroli powierzchni również po liniach krzywych. Program automatycznie oblicza również kierunek normalnej do powierzchni elementu. Dzięki temu podczas kontroli dużych powierzchni, których analiza, zgodnie z planem pomiarowym, prowadzona będzie w tym samym kierunku, możliwe jest korzystanie z jednej mapy defektów.


Kontrola profili lotniczych

Wykresy często przewidują różne tolerancje dla różnych obszarów profilu. W takich sytuacjach oprogramowanie GOM Software 2017 pozwala na tworzenie obszarów o różnych tolerancjach w ramach tego samego przekroju czy krzywej. Granice pomiędzy obszarami określane są na podstawie punktów danego przekroju lub krzywej. Ponadto możliwe jest też tworzenie elips na krawędziach profili. Tak wytworzone elipsy dopasowane mogą następnie służyć do kontroli krawędzi natarcia i spływu profili łopatek.


Import danych TK

Oprócz importu danych uzyskanych przez skanowanie każdego przedmiotu z osobna możliwy jest również import zbiorów danych kilku przedmiotów zeskanowanych w tym samym procesie TK. W ten sposób można jednocześnie zaimportować do 32 sieci przedstawiających poszczególne przedmioty. Funkcja ta oferuje kilka różnych trybów poligonizacji. Na przykład w trybie "Tylko powierzchnie niezawodne" sprawdzane są wyłącznie obszary, w których materiał przechodzi w tło lub różne rodzaje materiałów stykają się z sobą. Oprogramowanie importuje wtedy tylko dane obszarów, w których udało się rozpoznać granice.


Dodatkowe funkcje oprogramowania GOM Software 2017:

  • Praktyczna funkcja obcinania 3D: Funkcja obcinania za pomocą prostopadłościanu umożliwia wizualne przedstawienie ukrytych obszarów mierzonego przedmiotu.
  • Możliwość korzystania z kilku monitorów: Aby ułatwić jednoczesne wyświetlanie różnych informacji na sprawdzanych elementach, program pozwala na przejrzyste rozmieszczenie okien, na przykład diagramów czy widoków Explorera, na kilku monitorach.
  • Prostsza zmiana nazw elementów: W nowej wersji oprogramowania możliwa jest zmiana nazw lub numeracji kilku elementów jednocześnie.
  • Nowa funkcja wyboru: Możliwość automatycznego wyboru części siatki położonych nad zdefiniowaną płaszczyzną.
  • Aktywacja ostrzeżeń w przypadku przekroczenia limitu: Podczas tworzenia elementu lub modyfikacji jego właściwości możliwe jest ustawienie limitu, którego przekroczenie spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia – pod warunkiem, że wcześniej zdefiniowano tolerancje.
  • Nowe funkcje tworzenia elips: Oprogramowanie GOM Software 2017 umożliwia łatwe tworzenie elips automatycznych lub dopasowanych.
  • Łatwiejsze tworzenie elementów rzeczywistych: Oparta na udoskonalonej metodzie wyboru nowa zasada pomiarowa "obliczeń na podstawie danych rzeczywistych" wykorzystuje zasady pomiarowe "konstrukcji referencyjnej" oraz "elementu dopasowanego".
  • Rejestracja przedmiotów w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym: Oprogramowanie potrafi wytworzyć spójne odwzorowanie fotogrametryczne całego zespołu nawet wtedy, gdy wykonano tylko pomiary poszczególnych części mierzonego przedmiotu – np. części karoserii.
  • ...


Dalsze informacje znaleźć można w materiałach filmowych „What´s New Videos” dostępnych na kanale YouTube.


Registration for live webinars at www.gom.com/events/webinars.
Details and registration for training courses at www.gom.com/events/training.