Czym jest GOM Inspect

GOM Inspect to oprogramowanie służące do analizy danych pomiarowych 3D uzyskanych metodą rzutowania prążków, przy pomocy skanerów laserowych, współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) lub innych systemów pomiarowych. Oprogramowanie firmy GOM wykorzystywane jest w rozwoju produktów, kontroli jakości oraz produkcji.


Tworzenie siatek wieloboków z chmur punktów

Na podstawie chmur punktów 3D obliczane są siatki 3D części i komponentów, które następnie wykorzystywane są do tworzenia przedstawień graficznych i symulacji, odtwarzania powierzchni oraz porównywania danych nominalnych z rzeczywistymi. Siatki te mogą też służyć do wykonywania montażów wirtualnych w oparciu o dane pomiarowe z różnych źródeł. Precyzyjne siatki wieloboków można eksportować do wielu standardowych formatów, takich jak STL, G3D, JT Open, ASCII i PLY. W formacie STL można też na ich podstawie dokonywać wydruków 3D.


Przetwarzanie siatek

Siatki wieloboków można wygładzać, rozrzedzać i zagęszczać, wypełniać w nich dziury oraz wyodrębniać krzywe. Siatki przetwarzane są w oparciu o algorytmy i tolerancje krzywych. Oprogramowanie oferuje możliwość podglądu każdego kroku przetwarzania w czasie rzeczywistym. Umożliwia też obliczenie „złotej siatki” na podstawie określenia siatki optymalnej lub obliczenia siatki średniej.


Import CAD

GOM Inspect Professional umożliwia bezpłatny import neutralnych formatów CAD, takich jak IGES, JT Open i STEP, jak i formatów macierzystych CATIA, NX, SolidWorks czy Pro/E. Dane w poszczególnych formatach importowane są przez przeciągnięcie i upuszczenie, po czym oprogramowanie automatycznie rozpoznaje i przypisuje format.


Import danych TK

W oprogramowanie można dokonywać natychmiastowej wizualizacji i oceny zeskanowanych modeli przestrzennych. Dane 3D z tomografów komputerowych mogą być importowane w standardowych formatach (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) lub w postaci nieprzetworzonej za pomocą prostego przeciągnięcia i upuszczenia, po czym od razu możliwa jest ich ocena. Jeżeli zeskanowany przedmiot posiada części wykonane z różnych materiałów, można je zaimportować w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych. Oprócz importu danych uzyskanych przez skanowanie każdego przedmiotu z osobna oprogramowanie pozwala również na import zbiorów danych kilku przedmiotów zeskanowanych w tym samym procesie TK. Każdy taki import może obejmować aż 32 przedmiotów w postaci samodzielnych siatek. Oprogramowanie GOM Inspect oferuje wybór z kilku trybów poligonizacji podczas importu.


FTA / PMI

PMI to zbiór jak największej ilości danych dotyczących danego procesu lub części, dzięki którym możliwe jest kompleksowe zarządzanie łańcuchami produkcji i ich kontrola przez wszystkie działy firmy, np. w ramach zarządzania cyklem życia produktu. GOM obsługuje również interfejsy do transferów cyfrowych parametrów inspekcji. Zastosowane na danych CAD kryteria jakości i układy baz, które wprowadzone zostały za pomocą reguł semantycznych, można cyfrowo przenosić oraz dokonywać ich oceny z uwzględnieniem kontekstu. Generowanie planu inspekcji bezpośrednio w trakcie importu danych CAD pozwala uniknąć czasochłonnego programowania.


Bazowanie

Oprogramowanie 3D firmy GOM zawiera wszystkie standardowe funkcje bazowania. Należą do nich bazowanie na RPS, bazowanie hierarchiczne w oparciu o elementy geometryczne, bazowanie w lokalnym układzie współrzędnych i w oparciu o punkty referencyjne oraz najlepsze dopasowanie (best-fit) – globalne, jak i lokalne. Ponadto klienci mogą też korzystać z własnych specyficznych bazowań, takich jak „balanced beam” lub „equalized nested” w przypadku łopatek turbin.


Porównywanie danych nominalnych z rzeczywistymi

Obliczone siatki wieloboków opisują powierzchnie swobodne i prymitywy. Ich weryfikacja możliwa jest na podstawie porównania powierzchni z rysunkiem technicznym lub bezpośrednio ze zbiorem danych CAD. Oprogramowanie umożliwia analizę 3D powierzchni oraz analizę 2D przekrojów lub punktów. Na podstawie danych CAD możliwe jest również generowanie prymitywów, takich jak proste, płaszczyzny, okręgi czy walce.


Analiza GD&T

Analiza GD&T obejmuje kontrolę takich powiązanych cech, jak płaskość, równoległość oraz walcowość. Możliwa jest zarówno standardowa analiza odległości między dwoma punktami oraz maksymalnych wymagań materiałowych, jak również analiza tolerancji położeń w lokalnych układach baz i współrzędnych. GOM obsługuje standardy ISO i ASME oraz dokonuje bieżących aktualizacji oprogramowania o najnowsze wersje norm.


Kontrola profili lotniczych

GOM Inspect Professional łączy w sobie ogólne funkcje kontrolne z możliwością ocen dostosowanych do specyficznych rodzajów zastosowań. W celu analizy profili lotniczych i łopatek turbin oprogramowanie wyposażone jest we własne funkcje kontroli jakości, takie jak: kontrola linii szkieletowej, centroidu i grubości profilu łopatek turbin na podstawie przekrojów 2D. Możliwe jest również dokonywanie obliczeń punktu ciężkości, promieni i obrotu profilu.


Kontrola w oparciu o krzywe

GOM Inspect Professional zapełnia lukę pomiędzy dwoma rodzajami kontroli – w oparciu o punkty oraz w oparciu o powierzchnie. Zdigitalizowane dane pełnego pola wykorzystywane są do konstrukcji krzywych przy pomocy funkcji i graficznego przedstawiania ich indywidualnych właściwości. Możliwa jest na przykład rejestracja krzywych krawędzi, analiza promieni i linii charakterystycznych oraz tworzenie krzywych sklejanych. Kontrola w oparciu o krzywe może też obejmować analizę szczelin i płaskości.


Kontrola w oparciu o punkty

Funkcja oceny może być również stosowana na chmurach punktów, na przykład do pomiaru odległości między poszczególnymi punktami czy porównywania punktów z modelem CAD. Na podstawie kilku punktów można wtedy, korzystając z funkcji konstrukcyjnych, tworzyć standardowe kształty geometryczne, na których później dokonywana jest analiza dokładności wymiarów lub analiza GD&T pod względem płaskości, walcowości i dokładności położenia.


Analiza ruchu i odkształceń

Analiza ruchu i odkształceń wykonywana jest na komponentach, które powstają przez podział punktów w spójne grupy. Umożliwia to obliczanie transformacji i korekcji ruchu tak zdefiniowanych komponentów jako ciał sztywnych. Analiza 6DoF pozwala na określenie ruchu postępowego i obrotowego we wszystkich kierunkach. Dzięki wykorzystaniu pól wektorowych możliwe jest graficzne przedstawianie ruchów i odkształceń w czasie.


Kontrola defektów powierzchni

Optyczne urządzenia pomiarowe pozwalają na dokonywanie powtarzalnej kontroli defektów powierzchni w ramach produkcji seryjnej. Tak uzyskane wyniki są obiektywne i dostępne szybciej niż w przypadku stosowania kamienia szlifierskiego. Aby zapewnić jak największą zgodność map defektów z kształtem danej części, oprogramowanie GOM Inspect umożliwia prowadzenie kontroli powierzchni również po liniach krzywych. Program automatycznie oblicza też kierunek normalnej do powierzchni elementu. Dzięki temu kontrola dużych powierzchni, których analiza, zgodnie z planem pomiarowym, prowadzona będzie w tym samym kierunku, może być wykonywana w oparciu o pojedynczą mapę defektów.


Kontrola parametryczna

Oprogramowanie GOM opiera się na koncepcji parametrycznej, która stanowi podstawę każdej funkcji. Dzięki temu wszystkie etapy procesu są identyfikowalne, co gwarantuje niezawodność tak uzyskanych wyników pomiarowych i raportów.


Funkcja uczenia przez zastosowanie

Funkcja uczenia przez zastosowanie umożliwia proste zastosowanie wykonanej oceny do dwu lub więcej części. Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie automatycznie zapisuje każdy poszczególny krok kontroli. Bez względu na to, czy ocena dotyczy pojedynczej czy wielu części, wszystkie czynności wykonywane są bez konieczności korzystania ze skryptów, uprzedniego planowania czy ingerencji użytkownika, dzięki czemu nie traci się czasu na programowanie.


Analiza trendów, SPC i odkształceń

Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie GOM umożliwia dokonywanie analizy trendów na wielu ocenach, na przykład w ramach statystycznej kontroli procesu (SKP) lub analizy odkształceń. Umożliwia to ocenę pełnego pola kilku części lub kilku etapów w ramach jednego projektu, jak również korzystanie z funkcji określania wartości z dziedziny analizy statystycznej, takich jak Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg czy Sigma.


Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)

VMR stanowi w pełni funkcjonalne wirtualne odwzorowanie rzeczywistego środowiska pomiarowego, obejmujące skaner wraz z układem kinematycznym, komponent ze wspornikiem oraz plan pomiarowy. W połączeniu z oprogramowaniem GOM Inspect Professional umożliwiającym parametrycznie pojęte czynności kontrolne, VMR pozwala na automatyczne wykonywanie takich procedur pomiarowych jak: import planów pomiarowych, programowanie w trybie offline i online, symulacja 3D pomiarów, zapobieganie zderzeniom, kontrola niezawodności procesów, rejestracja danych, inspekcje i tworzenie raportów.


Tworzenie raportów

Moduł tworzenia raportów pozwala na tworzenie przez użytkownika raportów z wykorzystaniem elementów takich jak zdjęcia ekranu, ilustracje, tabele, diagramy, tekst i grafika. Wyniki mogą być przedstawiane graficznie, edytowane w interfejsie użytkownika oraz eksportowane do pliku PDF. Szablony można wykorzystywać wielokrotnie, a każdy widok zapisany w raporcie można ponownie wyświetlić w oknie 3D.


Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli 3D i generowania siatek wieloboków, które może też służyć jako przeglądarka wyników pomiarowych i danych CAD. Powstało ono z myślą o użytkownikach zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych 3D. W programie GOM Inspect nie są w pełni dostępne funkcje parametryczne, które umożliwiają identyfikowalność danych pomiarowych. Z tworzenia szablonów i makro do zastosowania w wielu ocenach oraz parametrycznych funkcji kontroli można w pełni korzystać wyłącznie w GOM Inspect Professional. GOM Inspect to bezpłatne narzędzie umożliwiające pracownikom, dostawcom i klientom wspólną ocenę i analizę wyników pomiarowych.


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

Porównanie oprogramowania GOM Inspect i GOM Inspect Professional

Poligonizacja danych skanowania yes yes yes
Przetwarzanie siatek yes yes yes
Import danych CAD w formatach podstawowych yes yes yes
Import danych CAD w formatach macierzystych no yes yes
Import/Eksport danych pomiarowych yes yes yes
Kontrola parametryczna no yes yes
Identyfikowalność yes yes yes
Funkcja uczenia przez zastosowanie no yes yes
Bazowanie yes yes yes
Porównywanie danych nominalnych z rzeczywistymi yes yes yes
Analiza GD&T yes yes yes
Analiza trendów yes yes yes
Tworzenie projektów trendów no yes yes
Kontrola profili lotniczych yes yes yes
Mapa defektów powierzchni yes yes yes
Kontrola w oparciu o krzywe yes yes yes
Kontrola w oparciu o punkty yes yes yes
Obsługa skryptów no yes yes
Szablony no yes yes
Tworzenie raportów yes yes yes
Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (dodatkowe moduły) no yes yes
Elastyczne rozwiązania dla licencji sieciowych no no yes

*Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect pełni również rolę przeglądarki wszystkich wyników pomiarowych wytworzonych w programie GOM Inspect Professional.