Czym jest GOM Inspect

GOM Inspect to oprogramowanie służące do analizy danych pomiarowych 3D uzyskanych metodą rzutowania prążków, przy pomocy skanerów laserowych, współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) lub innych systemów pomiarowych. Oprogramowanie firmy GOM wykorzystywane jest w rozwoju produktów, kontroli jakości oraz produkcji.


Siatka wieloboków

Siatki 3D części i komponentów obliczane są na podstawie chmur punktów 3D, aby następnie zostać wykorzystane do tworzenia wizualizacji graficznych i symulacji, na potrzeby inżynierii odwrotnej lub w celu porównania z danymi CAD. Precyzyjne siatki wieloboków można eksportować do wielu standardowych formatów, takich jak STL, G3D, JT Open, ASCII i PLY.


Przetwarzanie siatek 3D

Siatki wieloboków można wygładzać, rozrzedzać i zagęszczać. Dodatkowo możliwe jest też wypełnianie dziur w siatkach oraz wyodrębnianie linii krzywizny. Siatka przetwarzana w oparciu o algorytmy i tolerancje. Oprogramowanie zapewnia użytkownikowi możliwość podglądu każdego kroku przetwarzania w czasie rzeczywistym, zanim zostanie on wykonany. Poza tym oprogramowanie umożliwia określenie „złotej siatki” przez znalezienie siatki optymalnej lub obliczenie siatki średniej.


Import CAD / planu pomiaru

GOM Inspect Professional pozwala na bezpłatny import neutralnych formatów CAD, takich jak IGES, JT Open i STEP, oraz formatów macierzystych, jak CATIA, NX, Solidworks czy Pro/E. Możliwe jest również importowanie planów pomiarów w formatach CSV, DMI, ASCII, IPP i FTA, a następnie ich wykorzystanie jako podstawy do wymiarowania i kontroli. Dane w poszczególnych formatach importowane są przez przeciągnięcie i upuszczenie, po czym zostają automatycznie rozpoznane i przypisane przez oprogramowanie.


Kontrola parametryczna

Dzięki opracowanej przez GOM koncepcji parametrycznej, w strukturze oprogramowania zachowana zostaje ścieżka tworzenia każdego poszczególnego elementu. Wszystkie czynności i kroki ocen są w pełni identyfikowalne i wzajemnie powiązane. Modyfikacje i dopasowanie poszczególnych elementów możliwe są w każdej chwili, a po ich dokonaniu wystarcza naciśnięcie jednego przycisku, aby automatycznie zaktualizować wszystkie zależne elementy.


Identyfikowalność

Dokładne parametry tworzenia oraz wybór pomiarów i punktów dla każdego elementu można śledzić wstecz aż do źródła, weryfikować i w razie potrzeby dostosowywać. Identyfikowalność wszystkich wyników pomiarów jest zagwarantowana. Ten właśnie aspekt koncepcji parametrycznej ma zasadnicze znaczenie dla niezawodności procesu kontroli jakości.


Funkcja uczenia przez zastosowanie

Funkcja uczenia przez zastosowanie umożliwia proste zastosowanie wykonanej oceny do dwu lub więcej części. Dzięki koncepcji parametrycznej oprogramowanie automatycznie zapamiętuje każdy poszczególny krok kontroli. Żaden z kroków oceny nie wymaga w swej obsłudze wykonywania skryptów, uprzedniego planowania czy ingerencji użytkownika, dzięki czemu nie traci się czasu na programowanie.


Bazowanie

Oprogramowanie GOM zawiera wszystkie podstawowe metody bazowania. Należą do nich bazowanie na RPS, w oparciu o elementy geometryczne, w lokalnym układzie współrzędnym, w oparciu o punkty referencyjne oraz globalne lub lokalne najlepsze dopasowanie (best-fit). Użytkownicy mogą również korzystać z własnych specyficznych bazowań jak na przykład „Balanced Beam” lub „Equalized Nested”, np. w przypadku łopatek turbin.


Porównywanie z CAD

Obliczone siatki wieloboków opisują powierzchnie swobodne i prymitywy. Ich weryfikacja możliwa jest na podstawie porównania powierzchni z rysunkiem technicznym lub bezpośrednio ze zbiorem danych CAD. Oprogramowanie umożliwia również implementację analizy 3D powierzchni oraz analizy 2D przekrojów lub punktów. Ponadto możliwe jest generowanie prymitywów na podstawie CAD, takich jak proste, płaszczyzny, okręgi czy walce.


I-Inspect

Przycisk I-Inspect dostarcza inteligentnych rozwiązań w dziedzinie kontroli, prowadząc operatorów przez proces kontrolny. I-Inspekt proponuje odpowiednie zasady pomiarowe i kryteria kontroli dopasowane do wybranego elementu. Dzięki temu nawet skomplikowane czynności kontrolne stają się szybkie i proste w wykonaniu.


Analiza GD&T

W analizie GD&T, w przeciwieństwie do prostej analizy pomiarów, część rozpatrywana jest ze względu na swoją funkcję. Oprogramowanie spełnia standardy ASME i ISO, umożliwiając szeroko zakrojoną analizę GD&T, w tym analizę płaskości, równoległości i walcowości, odległości między dwoma punktami, wymagania maksimum materiału oraz tolerancji położenia w lokalnych i globalnych układach współrzędnych.


Analiza trendów, SPC i odkształceń

Charakter parametryczny, będący podstawową cechą oprogramowania GOM, pozwala na implementację analizy trendów w wielu ocenach, na przykład w ramach statystycznej kontroli procesu (SKP) lub analizy odkształceń. Dzięki temu oprogramowanie umożliwia wykonanie oceny pełnego pola kilku części lub kilku etapów w ramach jednego projektu, oferując także funkcje określania wartości z dziedziny analizy statystycznej, takie jak Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg i Sigma.


Kontrola profili lotniczych

GOM Inspect Professional łączy w sobie ogólne funkcje kontrolne z możliwością ocen dostosowanych do specyficznych rodzajów zastosowań. Własna funkcja kontroli jakości w ramach analizy profili lotniczych i łopatek turbin obejmuje: kontrolę linii szkieletowej, środka masy bryły geometrycznej i grubości profilu łopatek turbin na podstawie przekrojów 2D. Możliwe są również obliczenia środka ciężkości, promieni i obrotu profilu.


Kontrola w oparciu o krzywe

GOM Inspect Professional zapełnia lukę pomiędzy dwoma rodzajami kontroli – w oparciu o punkty oraz w oparciu o powierzchnie. Zeskanowane dane pełnego pola wykorzystywane są do konstrukcji krzywych przy pomocy funkcji i do graficznego przedstawiania ich indywidualnych właściwości. Możliwa jest na przykład rejestracja krzywych krawędzi, analiza promieni i linii charakterystycznych oraz tworzenie krzywych sklejanych. Innym elementem dostępnym w ramach kontroli w oparciu o krzywe jest analiza szczelin i płaskości.


Kontrola w oparciu o punkty

Wszystkie funkcje oceny mogą być również wykorzystywane na chmurach punktów. Należy do tego na przykład pomiar odległości między poszczególnymi punktami i porównywanie punktów z modelem CAD. Na podstawie kilku punktów można wtedy, korzystając z funkcji konstrukcyjnych, tworzyć elementy geometryczne. Tak wygenerowane elementy można następnie poddawać analizie GD&T, włącznie z analizą płaskości, walcowości czy dokładności położenia.


Import danych objętościowych

Oprogramowanie GOM Inspect może służyć bezpośrednio do wizualizacji i analizy zeskanowanych modeli objętościowych. Nowa funkcja importu umożliwia bezpośrednie importowanie do oprogramowania danych objętościowych generowanych przez tomografy komputerowe. W przeszłości proces ten wymagał etapu pośredniego realizowanego za pomocą dodatkowego oprogramowania. Obecnie użytkownicy mają możliwość importowania i analizowania danych objętościowych w powszechnie używanych formatach (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) lub w postaci nieprzetworzonej, a wszystko to po przystępnej cenie. Ponadto oprogramowanie umożliwia import różnych materiałów ze skanowanego przedmiotu w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych.


Mapa defektów powierzchni

Mapa defektów powierzchni usprawnia dokonywanie inspekcji. Nowa funkcja pozwala na wykrycie niewielkich defektów w oparciu o siatki i wyświetla je w postaci map kolorystycznych. Wyszczerbienia i wgniecenia zostają uwidocznione. W celu graficznego przedstawienia i zmierzenia lokalnych wybrzuszeń i wgłębień, mapa defektów powierzchni pracuje bezpośrednio na siatkach. Aby uzyskać bardziej realistyczne rezultaty, program oblicza powierzchnię teoretyczną. Porównując kontrole powierzchni teoretycznej i rzeczywistej, nowa funkcja pozwala na kompensację ogólnych zakrzywień.


Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR)

VMR to wirtualne przedstawienie świata realnego, odzwierciedlające zarazem jego funkcje. VMR stanowi w pełni zintegrowane rozwiązanie, umożliwiające doskonałe odwzorowanie zautomatyzowanych procesów pomiarowych. Dzięki połączeniu parametrycznych procesów kontrolnych dostępnych w oprogramowaniu GOM Inspect Professional, VMR umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych pomiarów: od importu planów pomiarów, przez programowanie w trybie offline i online, symulację pomiarów 3D, zapobieganie zderzeniom i rejestrację danych, po wykonywanie kontroli i tworzenie raportów.


Tworzenie raportów

Moduł tworzenia raportów pozwala na tworzenie przez użytkownika raportów z wykorzystaniem elementów, takich jak zdjęcia ekranu, ilustracje, tabele, diagramy, tekst i grafika. Wyniki mogą być przedstawiane i edytowane w interfejsie użytkownika lub eksportowane do dokumentu PDF. Szablony niestandardowe umożliwiają wielokrotne zastosowanie, a każdy zrzut z ekranu zapisany w raporcie można ponownie wyświetlić w oknie 3D.


Bezpłatna przeglądarka danych skanowania 3D, raportów pomiarowych i danych CAD

Dane pomiarowe pełnego pola pozwalają na szybkie rozpoznanie i korekcję problematycznych obszarów komponentu. Wszystkie dane wytworzone w oprogramowaniu GOM Inspect Professional i ATOS Professional zostają połączone razem w jednym pliku. Bezpłatne oprogramowanie GOM Inspect zapewnia dostęp do wyników pomiarów. Pozwala to na sprawną współpracę między poszczególnymi działami odpowiedzialnymi za pomiary, analizę, projektowanie i rozwój, omawianie kwestii związanych z danymi pomiarowymi i szybsze podejmowanie decyzji.


Oprogramowanie z certyfikatem

Aby zagwarantować precyzję wykonywanych pomiarów, pakiety oprogramowania GOM Inspect zostały poddane testom i certyfikacji w instytucjach PTB i NIST. Dokładność oprogramowania do oceny testowana jest przez porównanie dostarczonych przez nie wyników z wynikami referencyjnymi. Oprogramowanie GOM zostało zaliczone do kategorii 1, oznaczającej najmniejsze odchyłki pomiarów.