Co je GOM Inspect

GOM Inspect je software ke zpracovávání 3D dat získaných měřením metodou projekce pruhů světla, laserovými skenery , souřadnicovými měřícími stroji (CMM) a jinými měřicími systémy. Software GOM je určen k použití v oblasti vývoje produktů, kontroly kvality a výroby.


Tvoření mnohoúhelníkových sítí ze shluků bodů

3D sítě dílů a součásti jsou generovány z 3D shluků bodů za účelem vizualizace, simulace, použití v reverzním inženýrství a porovnávání s daty CAD. Využívat je lze i při virtuální montáži na základě naměřených dat z různých zařízení. Tyto přesné mnohoúhelníkové sítě je možné exportovat do řady běžných formátů, např. STL, G3D, JT Open, ASCII a PLY. Ve formátu STL je lze použít pro 3D tisk.


Zpracování sítí

Mnohoúhelníkové sítě můžeme vyhlazovat, ředit a zahušťovat, zaplňovat v nich díry a vyznačovat křivky. Zpracování sítí probíhá na základě algoritmů a tolerancí založených na křivkách. Software nabízí uživateli náhled každého kroku procesu v reálném čase. Dokáže také vypočítat zlatou síť na základě vyhledání nejlepší sítě nebo výpočtu průměrné sítě.


Import CAD

GOM Inspect Professional nabízí možnost bezplatného importu neutrálních CAD formátů jako IGES, JT Open a STEP, jakož i nativních formátů CATIA, NX, Solidworks či Pro/E. Import jednotlivých datových formátů se provádí jednoduchým přetažením. Software je automaticky rozpozná a přiřadí.


Import CT dat

Naskenované prostorové modely lze přímo v programu vizualizovat a vyhodnocovat. 3D data v běžných formátech (.vgi, .vgl, .pcr, .exv, .rek) nebo v nezpracované podobě lze importovat z počítačového tomografu jednoduchým přetažením a ihned je vyhodnotit. Pokud oskenovaný objekt obsahuje části zhotovené z různých materiálů, lze tyto naimportovat v podobě samostatných povrchových sítí. Kromě objektů naskenovaných jednotlivě umožňuje software importovat také datové soubory obsahující vícero objektů naskenovaných v jednom CT postupu. Každý import tak může obsahovat až 32 objektů v podobě samostatných sítí, přičemž lze volit z několika režimů převádění na mnohoúhelníkovou síť.


FTA / PMI

PMI (Product Manufacturing Information) je co největší množství dat o daném procesu a dílu, díky nimž mohou všechny složky společnosti plně řídit a kontrolovat výrobní řetězce, například v rámci řízení životního cyklu výrobku. GOM podporuje rozhraní pro digitální přenos inspekčních parametrů. Kvalitativní kritéria a vztažné soustavy implementované v CAD na základě sémantických pravidel lze digitálně přenášet a hodnotit kontextově citlivým způsobem. Díky inspekčním plánům generovaným přímo během importu CAD není třeba dodatečně trávit čas náročným programováním.


Zarovnání

Software 3D od společnosti GOM disponuje všemi standardními funkcemi zarovnávání jako: zarovnání RPS, hierarchické zarovnaní podle geometrických útvarů, zarovnání v lokálním souřadnicovém systému a na základě referenčních bodů, jakož i různé metody best-fit – lokální i globální. Klienti navíc mohou využívat své vlastní specifické typy zarovnání, například „balanced beam” či „equalized nested” v případě lopatek turbín.


Srovnání jmenovitých a skutečných dat

Vypočítané mnohoúhelníkové sítě popisují povrchy s volnou formou a primitivní útvary. Ty lze ověřit porovnáním povrchů s technickým výkresem nebo přímo s datovým souborem CAD. Software také umožňuje provádět 3D analýzu povrchů i 2D analýzu průřezů či bodů. Navíc dokáže z dat CAT vytvořit primitivní útvary – přímky, roviny, kružnice či válce.


Analýza GD&T

Analýza GD&T se zaměřuje na vzájemně propojené vlastnosti, jako jsou rovinnost, rovnoběžnost a válcovitost. Provádět lze nejen standardní rozbory vzdálenosti mezi dvěma body či maximální spotřeby materiálu, ale také analyzovat tolerance poloh v lokálních vtažných soustavách a systémech souřadnic. GOM podporuje standardy ISO a ASME a svůj software neustále aktualizuje o nejnovější verze těchto norem.


Kontrola aerodynamičnosti profilů

Software GOM Inspect Professional je kombinací všeobecných kontrolních funkcí s aplikačně specifickými způsoby vyhodnocování. Vlastní funkce kontroly kvality určené pro analýzu aerodynamičnosti profilů a lopatek turbín zahrnují kontrolu střední křivky, geometrického středu a tloušťky profilu lopatek turbín na základě průřezů 2D. Dále lze vypočítat těžiště, poloměry a zkroucení profilů.


Kontrola založená na křivkách

GOM Inspect Professional uzavírá mezeru mezi bodovou a povrchovou kontrolou. Plošná digitalizovaná data využívá k aplikaci konstrukčních funkcí pro křivky a vizualizaci jejich jednotlivých vlastností. Takto lze například zachytit okrajové křivky, provádět analýzu poloměrů a charakteristických přímek nebo vytvářet spline křivky. Součástí kontroly založené na křivkách může být také analýza zarovnání a mezer.


Kontrola založená na bodech

Funkci vyhodnocování lze také aplikovat na shluky bodů. Můžeme tak například měřit vzdálenosti mezi jednotlivými body a porovnávat body s CAD modelem. Pomocí konstrukčních funkcí pak lze z několika bodů vytvořit standardní geometrický útvar. Takto vytvořené prvky můžeme analyzovat s ohledem na rozměrovou přesnost či geometrické rozměry a tolerance, včetně vlastností jako rovinnost, válcovitost a přesná poloha.


Analýza pohybů a deformací

Analýza pohybů a deformací se provádí na komponentech, které vznikají rozdělením bodů do logicky uspořádaných skupin. Tyto komponenty jsou uvažovány jako tuhá tělesa, pro něž lze počítat transformace a kompenzace pohybů. Pomocí analýzy 6DoF lze určovat přímočaré a rotační pohyby všemi směry. Vektorová pole pak umožňují pohyby a deformace bodů vizualizovat v čase.


Kontrola povrchových vad

Optické měřicí přístroje umožňují opakovatelné hodnocení povrchových vad v průběhu sériové výroby. Ve srovnání s tradiční kontrolou brouskem je tato metoda rychlejší a přináší objektivní výsledky. Aby se mapa povrchových defektů shodovala s tvarem daného dílu, umožňuje GOM Inspect kontrolu povrchových defektů dokonce i po křivých čarách. Další funkcí je automatický výpočet směru normály povrchu. Při kontrole velkých ploch, jež budou podle inspekčního plánu analyzovány ve stejném směru, tak postačí jediná mapa povrchových defektů.


Parametrická inspekce

Základem každé funkce softwaru GOM je jeho parametrická koncepce. Díky této vlastnosti jsou všechny kroky procesů zpětně sledovatelné a zaručují tak spolehlivost všech měřicích procesů, výsledků a protokolů.


Učení cestou aplikace

Funkce učení cestou aplikace znamená, že kterékoli provedené vyhodnocení se dá snadno uplatnit na dva nebo více dílů. Díky parametrickému pojetí software automaticky ukládá každý jednotlivý krok kontroly. Bez ohledu na to, zda jde o vyhodnocení jednoho či vícero dílů, lze všechny kroky provádět bez skriptování, předchozího plánu nebo zásahu uživatele, takže není třeba ztrácet čas programováním.


Analýza trendů, SPC a deformací

Základní parametrická povaha softwaru GOM umožňuje provádět analýzu trendů ve vícero vyhodnoceních, například v rámci statistického řízení procesů (SPC) nebo k analýze deformací. Program tak dokáže vyhodnotit několik dílů nebo etap v rámci téhož projektu a může nabídnout funkce pro výpočet hodnot statistické analýzy jako Cp, Cpk, Pp, Ppk, Min, Max, Avg a Sigma.


Virtuální měřicí prostor (VMR)

VMR je plně funkční, virtuální reprezentací skutečného měřicího prostředí, která zahrnuje skener, kinematickou soustavu, díl s upínacím přípravkem a měřicí plán. V kombinaci s GOM Inspect Professional a jeho parametrickými kontrolními postupy tak VMR umožňuje automaticky provádět takové měřicí úlohy jako import měřicích plánů, programování v režimu offline a online, simulace 3D měření, kontrola kolizí a spolehlivosti procesu, snímání dat, inspekce a protokolování.


Protokolování

Protokolovací modul umožňuje uživateli vytvářet zprávy obsahující okamžité snímky, obrázky, tabulky, grafy, text a grafiku. Výsledky lze vizualizovat a editovat v uživatelském rozhraní a poté exportovat do dokumentu PDF. Uživatelské šablony jsou použitelné opakovaně a každý snímek uložený v protokolu lze zobrazit v 3D okně.


Bezplatný software GOM Inspect

GOM Inspect je bezplatný software pro 3D kontrolu a generování mnohoúhelníkových sítí, který lze zároveň používat k prohlížení výsledků měření a dat CAD. Je určen uživatelům, kteří zpracovávají a vyhodnocují 3D data. V GOM Inspect nejsou plně dostupné všechny parametrické funkce, které zajišťují zpětnou sledovatelnost naměřených dat. Šablony či makra pro vícenásobná hodnocení a parametrické kontrolní funkce lze plně využívat pouze v programu GOM Inspect Professional. GOM Inspect je bezplatný nástroj umožňující zaměstnancům, dodavatelům a klientům společně vyhodnocovat a analyzovat výsledky měření.


Digital Assembly

Several parts can easily be virtually assembled in a project. Even measured meshes of two parts can be aligned with each other using different options. Therefore, inspections are possible not only within a part, but also between parts.
The physical assembly can be predicted or reconstructed based on individual parts. Users can, for example, precisely inspect gap and flush dimensions between the individual parts and prevent collisions.


Next Steps in Automotive Car Body Inspection

The GOM Software 2018 offers an optimized workflow for robogrammetry to measure car bodies even faster, more accurately and with fewer means.
Thanks to new measuring principles, you can now analyze bolts and threads without adapters. In addition to standardized evaluations, GOM offers inspection principles that users can adapt individually to their measuring tasks. This makes it easy to transfer a user-specific gap and flush analysis from one point to other points on the same or another part.


Smart Inspection

GD&T checks of a part or a part assembly that are specified in an engineering drawing can be directly chosen in the GOM Software 2018 thanks to the optimized workflow. The software automatically recognizes geometric elements and freeform surfaces and GD&T can be adapted accordingly.
Functional aspects, such as parallelism, flatness and positions in the local datum and coordinate system, can thus be inspected faster and more comfortable. The results can be displayed in a colored deviation representation.

Srovnání softwarových balíčků GOM Inspect a GOM Inspect Professional

Polygonizace naskenovaných dat yes yes yes
Zpracování sítí yes yes yes
Import základních CAD souborů yes yes yes
Import nativních CAD souborů no yes yes
Import a export naměřených dat yes yes yes
Parametrická inspekce no yes yes
Zpětná sledovatelnost yes yes yes
Učení cestou aplikace no yes yes
Ustavení dílů yes yes yes
Srovnání jmenovitých a skutečných dat yes yes yes
Analýza GD&T yes yes yes
Trend Analýza yes yes yes
Vytváření trendových projektů no yes yes
Kontrola aerodynamiky profilů yes yes yes
Mapa povrchových defektů yes yes yes
Kontrola založená na křivkách yes yes yes
Kontrola založená na bodech yes yes yes
Skriptování no yes yes
Šablony no yes yes
Tvorba protokolů yes yes yes
Virtuální měřicí prostor (přídavné moduly) no yes yes
Flexibilní řešení pro síťové licence no no yes

*Bezplatný software GOM Inspect je rovněž prohlížečem pro všechny výsledky měření vytvořené softwarem GOM Inspect Professional.